Regulamin

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu internetowego Jubirex, działającego pod adresem: jubirex.pl („Serwis” lub „Sklep internetowy”), prowadzonego przez  Jubirex Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 16, 10-576, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093222, NIP: 739-24-19-682, REGON: 510472632.
 2. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Serwisie - Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.
 4. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

 

§ 2. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. Strona – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 4. Umowa – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
 5. Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.jubirex.pl
 6. Sprzedawca– Jubirex Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie, pod adresem: ul. Piłsudskiego 16, 10-576 NIP: 739-24-19-682 REGON: 510472632, wpisaną do KRS pod numerem 0000093222;
 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.jubirex.pl ;
 8. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.jubirex.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. Kupujący– Klient oraz Konsument łącznie;
 10. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera;
 11. Zamówienie – złożona przez Klupującego za pośrednictwem Serwisu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 12. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 13. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 14. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym ;
 15. Umowy sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru – Sklep stacjonarny;
 16. Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego ;
 17. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
 18. Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 19. Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 20. Dokument sprzedaży - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 21. Informacja – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 22. Koszyk – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 23. Miejsce wydania produktu – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy;
 24. Moment wydania produktu – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 25. Adres reklamacyjny oraz adres odstąpienia od umowy – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 26. Przedmiot umowy – wybrane przez Kupującego produkty, będące przedmiotem Umowy; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 27. Usługi świadczone drogą elektroniczną – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 28. Formularz zamówienia – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 29. System informatyczny – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 30. Wada – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 

§ 3. Warunki składania zamówień w sklepie internetowym

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:
  • posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu;
  • nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
   Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę.
 2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy , następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
 3. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
 5. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 7. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis.
 8. Przyjęcie zamówienia przez Serwis następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 9. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.
 10. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 11. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
  • odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;
  • odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.
 12. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.
 13. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.
 14. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej. Sprzedawca może również posłużyć się inną firmą kurierską.
 15. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.
 16. W przypadku Zamówień zagranicznych Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.
 17. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

 

§ 4. Sposób płatności

 1. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
  • płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPro S.A. ;
  • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu PayPro S.A. ;
  • płatność PayPo
  • płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera;
  • płatność tradycyjnym przelewem bankowym:
   Bank PEKAO; Jubirex Sp. J. AL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 16, 10-576 OLSZTYN
   Nr konta 71 1240 5598 1111 0000 5025 2459

 

§ 5. Koszt, sposób dostawy

 1. Jubirex udostępnia swoim klientom następujące koszty i sposoby dostawy:
  • odbiór osobisty w salonie Jubirex- bezpłatnie
  • kurier DPD (płatność elektroniczna lub tradycyjnym przelewem bankowym)- 20 zł
  • kurier DPD (pobranie)- 25 zł
  • poczta Polska (przelew bankowy)- 17 zł
 2. Zamówienie przygotowywane jest w ciągu 1-2 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu.
  Następnie zamówienie przekazywane jest firmie kurierskiej i zgodnie z przepisami przewoźnika dostarczane jest odbiorcy.
 3. Przy odbiorze przesyłki zalecane jest jej sprawdzenie w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, zalecane jest spisanie odpowiedniego protokołu w obecności kuriera oraz skontaktowanie się ze sprzedawcą.
 4. Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 99 zł

 

§ 6. Gwarancja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 2. Zegarki zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego objęte są dwu lub trzy letnią gwarancją. Sposób korzystania przez Klienta z przysługujących uprawnień gwarancyjnych opisany jest w dostarczanej wraz z Towarem karcie gwarancyjnej.
 3. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
  • przesłane na adres e-mail: esklep@jubirex.pl wraz z wypełnionym formularzem: Formularz *
  • złożone osobiście w jednym z salonów prowadzonych przez Sprzedawcę (lista salonów znajduje się na stronie internetowej).
 5. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail jaki został podany w zgłoszeniu reklamacyjnym bądź na podany w zgłoszeniu numer telefonu. Klientowi zostanie również udzielona informacja na temat czasu potrzebnego na realizację postanowień decyzji reklamacyjnej.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni (Nie dotyczy towarów zakupionych w salonach stacjonarnych). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Procedura zgłoszenia zwrotu:
  Aby skorzystać ze zwrotu prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją:
  • Poinformuj nas o chęci dokonania zwrotu. W tym celu wypełnij formularz zwrotu (formularz dostępny do pobrania na stronie)
  • Wyślij zwracany produkt na adres podany na dowodzie zakupu
  • W przesyłce powinien znaleźć się produkt, oryginalne pudełko oraz certyfikat, karta gwarancyjna jeśli takowe były dołączone.
  • Dołącz do przesyłki dowód zakupu (Faktura VAT lub paragon fiskalny).
  • Dołącz do przesyłki formularz zwrotu
  • Bezpiecznie zapakuj przesyłkę. Zwracany produkt spakuj do oryginalnego pudełka i całość zabezpiecz folią bąbelkową, aby nic nie uległo zniszczeniu podczas transportu.
  • Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej nasz sklep zwróci Ci pieniądze bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym zgłoszenie zwrotu zostało uznane.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w przypadku stwierdzenia, że zakupiony produkt był użytkowany w sposób, który sprawił że nosi ślady użytkowania, klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu.

 

§ 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego jubirex.pl następujące Usługi Elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
  • newsletter
 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 

§ 9. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego
 3. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.
 4. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz sprzedającego, a także w ramach obsługi posprzedażnej oraz podmioty związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji .
 6. Dane osobowe dotyczące Klientów i osób zgłoszonych przez klienta są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 


§ 10. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. pocztą pod adresem:
  Jubirex Sp. J., Al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn
 2. telefonicznie pod numerem telefonu: 895279881
 3. za pośrednictwem e-mail: esklep@jubirex.pl lub jubirex@jubirex.pl

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie eSklepu oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.jubirex.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub kodeksu cywilnego. W przypadku rozbieżności w interpretacji należy przyjąć jako wiążącą interpretację, która pozostaje w zgodzie z powołanymi przepisami.
 3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

*Formularze dostępne do pobrania na stronie internetowej lub po wysłaniu zgłoszenia na adres e-mail: esklep@jubirex.pl lub jubirex@jubirex.pl

 
 
 

Drogi Użytkowniku

Aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce.